Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Silvius Mediation


Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Silvius Mediation en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.
1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge overeenkomst. Mediations en begeleidingstrajecten worden altijd bevestigd met een schriftelijke overeenkomst.
1.4 Silvius Mediation kan de overeenkomst gelijk ontbinden indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt ingediend.
1.5 Silvius Mediation is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt veertien dagen na het verzenden van de wijziging aan de wederpartij van kracht. Indien de wederpartij binnen deze dagen schriftelijk bezwaar maakt, zullen de eerst uitgegeven algemene voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 2: Tarief en betalingen
2.1 De door Silvius Mediation vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
2.2 Silvius Mediation is gerechtigd haar tarieven te wijzigen, dit met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een wijziging ingaat op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van het nieuwe tarief het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
2.3 De betaling van facturen van Silvius Mediation dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
2.4 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De kosten van de verrichte werkzaamheden in verband met de invordering van de factuur worden dan doorbelast.                                                                           2.5 In geval van overschrijding van de in lid 3 genoemde betalingstermijn is Silvius Mediation gerechtigd de uitvoering van de opdracht met in achtneming van de Gedragsregels, op de schorten dan wel -na schriftelijke aanmaning- de overeenkomst te ontbinden of te beeindigen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Silvius Mediation niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Silvius Mediation of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.
3.2 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Silvius Mediation per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Silvius Mediation verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 In het geval dat Silvius Mediation door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Silvius Mediation naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Silvius Mediation ingeschakelde derden.
3.4 Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.
3.5 De wederpartij dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Silvius Mediation te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Silvius Mediation na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 4: Vrijwaring
4.1 De wederpartij is volledig aansprakelijk jegens Silvius Mediation voor de schade die Silvius Mediation of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de wederpartij of haar werknemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst.
4.2 De wederpartij vrijwaart Silvius Mediation tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de wederpartij of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.
Voorts vrijwaart de wederpartij Silvius Mediation en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Silvius Mediation zal in dat geval door de wederpartij volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten en schades die voor Silvius Mediation en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 5: Intellectueel eigendom
5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Silvius Mediation uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Silvius Mediation.
5.2 Niets uit de door Silvius Mediation uitgegeven of beschikbare gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PK Mediation.
5.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Silvius Mediation beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6: Diverse bepalingen
6.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
6.2 Indien door Silvius Mediation voor gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
6.3 Silvius Mediation is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal infomeren.
6.4 De administratie van Silvius Mediation geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Silvius Mediation voor verrichte werkzaamheden. Silvius Mediation en de wederpartij erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mailberichten, als bewijs kunnen dienen.
6.5 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Silvius Mediation en de wederpartij die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 7: Positie Silvius Mediation
7.1 Silvius Mediation kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in volle omgang op deze verschillende rechtsverhoudingen met Silvius Mediation van toepassing.

Artikel 8: MfN reglement
8.1 Alle mediations die door Silvius Mediation voor worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van de Mediation Federatie Nederland (MfN). In geval van een eventuele aanpassing van het MfN reglement behoudt Silvius Mediation zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.
Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
8.2 Silvius Mediation zal ten allen tijde het belang van het kind voorop stellen en zodoende melding maken bij een ernstig vermoeden van kindermishandeling bij het Anoniem Meldpunt Kindermishandeling.

Artikel 9: Weigering/annulering
9.1 Silvius Mediation heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Zolang de opdracht niet per mail is bevestigd heeft Silvius Mediation de vrijheid om een andere opdracht te aanvaarden.

Artikel 10: Geen getuigenverklaring/ verschoningsrecht
10.1 Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Silvius Mediation en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Silvius Mediation er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.